ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๕
360
13 มี.ค. 2555
272 อบต.สระแก้ว ขอเชิญชวนท่านมาใช้บริการห้องข้อมูลข่าวสารประจำตำบล
279
28 ก.พ. 2555
273 ขอเชิญเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของท่าน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
411
21 ก.พ. 2555
274 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2555 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
242
21 ก.พ. 2555
275 การออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ดาวน์โหลดเอกสาร
431
15 ก.พ. 2555
276 ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
410
13 ก.พ. 2555
277 ขอเรียนเชิญ เข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
10 ก.พ. 2555
278 อบต.สระแก้ว ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพชุมชน เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ อุทกภัย
261
10 ก.พ. 2555
279 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
09 ก.พ. 2555
280 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
254
26 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45