ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 อบต.สระแก้ว ขอเชิญชวนท่านมาใช้บริการห้องข้อมูลข่าวสารประจำตำบล
260
28 ก.พ. 2555
252 ขอเชิญเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของท่าน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
390
21 ก.พ. 2555
253 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2555 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
225
21 ก.พ. 2555
254 การออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ดาวน์โหลดเอกสาร
412
15 ก.พ. 2555
255 ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
394
13 ก.พ. 2555
256 ขอเรียนเชิญ เข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
10 ก.พ. 2555
257 อบต.สระแก้ว ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพชุมชน เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ อุทกภัย
244
10 ก.พ. 2555
258 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
09 ก.พ. 2555
259 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
26 ม.ค. 2555
260 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
389
17 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43