ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 มิ.ย. 2562
122 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
86
03 มิ.ย. 2562
123 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 มิ.ย. 2562
124 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 มิ.ย. 2562
125 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
03 มิ.ย. 2562
126 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 มิ.ย. 2562
127 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
03 มิ.ย. 2562
128 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
87
03 มิ.ย. 2562
129 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 พ.ค. 2562
130 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48