ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
25 ต.ค. 2560
162 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
25 ต.ค. 2560
163 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
12 ต.ค. 2560
164 สรุปผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
12 ต.ค. 2560
165 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
29 ก.ย. 2560
166 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 ก.ย. 2560
167 ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
28 ก.ย. 2560
168 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ส.ค. 2560
169 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 ส.ค. 2560
170 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
50
24 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45