ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชาสัมพันธ์แผนงานสาธารณสุข ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 พ.ย. 2561
162 โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
31 ต.ค. 2561
163 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
25 ต.ค. 2561
164 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ต.ค. 2561
165 สรุปผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 ต.ค. 2561
166 สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
25 ต.ค. 2561
167 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
18 ต.ค. 2561
168 การจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
04 ต.ค. 2561
169 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 ต.ค. 2561
170 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48