ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
16 มี.ค. 2555
282 ประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๕
376
13 มี.ค. 2555
283 อบต.สระแก้ว ขอเชิญชวนท่านมาใช้บริการห้องข้อมูลข่าวสารประจำตำบล
297
28 ก.พ. 2555
284 ขอเชิญเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของท่าน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
428
21 ก.พ. 2555
285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2555 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
261
21 ก.พ. 2555
286 การออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ดาวน์โหลดเอกสาร
448
15 ก.พ. 2555
287 ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
429
13 ก.พ. 2555
288 ขอเรียนเชิญ เข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
10 ก.พ. 2555
289 อบต.สระแก้ว ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพชุมชน เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ อุทกภัย
280
10 ก.พ. 2555
290 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
09 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46