ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2555 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
281
21 ก.พ. 2555
302 การออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ดาวน์โหลดเอกสาร
464
15 ก.พ. 2555
303 ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
445
13 ก.พ. 2555
304 ขอเรียนเชิญ เข้าฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
305
10 ก.พ. 2555
305 อบต.สระแก้ว ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพชุมชน เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ อุทกภัย
295
10 ก.พ. 2555
306 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
09 ก.พ. 2555
307 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
26 ม.ค. 2555
308 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
438
17 ม.ค. 2555
309 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มัสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
13 ม.ค. 2555
310 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มัสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
13 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48