ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
06 พ.ย. 2561
132 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 พ.ย. 2561
133 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 พ.ย. 2561
134 ประชาสัมพันธ์แผนงานสาธารณสุข ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 พ.ย. 2561
135 โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
31 ต.ค. 2561
136 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ต.ค. 2561
137 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 ต.ค. 2561
138 สรุปผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ต.ค. 2561
139 สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ต.ค. 2561
140 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
18 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45