ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
18 ต.ค. 2564
2 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ต.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 ต.ค. 2564
4 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 ก.ย. 2564
5 อบต.สระแก้ว ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
07 มิ.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
266
22 เม.ย. 2564
7 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 เม.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
01 เม.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
01 เม.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
196
22 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48