ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 เม.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 เม.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
22 มี.ค. 2564
4 อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 มี.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
16 ก.พ. 2564
6 ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
119
26 พ.ย. 2563
7 ประกาศ เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงวันลอยกระทง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
02 พ.ย. 2563
8 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
19 ต.ค. 2563
9 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
86
19 ต.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
46
14 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45