ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 ธ.ค. 2561
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
04 ธ.ค. 2561
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 พ.ย. 2561
114 ประชาสัมพันธ์แผนงานสาธารณสุข ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 พ.ย. 2561
115 โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
31 ต.ค. 2561
116 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
25 ต.ค. 2561
117 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
25 ต.ค. 2561
118 สรุปผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
25 ต.ค. 2561
119 สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
25 ต.ค. 2561
120 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43