ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 ต.ค. 2560
142 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 ต.ค. 2560
143 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
12 ต.ค. 2560
144 สรุปผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
12 ต.ค. 2560
145 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
29 ก.ย. 2560
146 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 ก.ย. 2560
147 ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
28 ก.ย. 2560
148 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 ส.ค. 2560
149 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 ส.ค. 2560
150 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
42
24 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43