ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
73
20 ธ.ค. 2560
172 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง นอกเวลาราชการ ปละในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 พ.ย. 2560
173 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ต.ค. 2560
174 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
25 ต.ค. 2560
175 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
12 ต.ค. 2560
176 สรุปผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 ต.ค. 2560
177 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
29 ก.ย. 2560
178 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
28 ก.ย. 2560
179 ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
28 ก.ย. 2560
180 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
10 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46