ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 สรุปโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ (14 จังหวัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
31 มี.ค. 2559
172 ชุดคำพูด (Theme Message) ประจำวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
17 มี.ค. 2559
173 ชุดคำพูด (Theme Message) ประจำวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
02 มี.ค. 2559
174 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 มี.ค. 2559
175 สาระโดยสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
11 ก.พ. 2559
176 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
47
05 ม.ค. 2559
177 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 ธ.ค. 2558
178 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
18 ธ.ค. 2558
179 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
17 ธ.ค. 2558
180 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
11 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43