ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 ต.ค. 2561
152 การจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
04 ต.ค. 2561
153 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 ต.ค. 2561
154 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
28 ก.ย. 2561
155 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ผ่านทางระบบ ITAS ดาวน์โหลดเอกสาร
80
08 ก.ย. 2561
156 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
98
04 ก.ย. 2561
157 ประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่ของ อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
66
03 ก.ย. 2561
158 ประชาสัมพันธ์แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
73
03 ก.ย. 2561
159 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
03 ก.ย. 2561
160 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
67
03 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46