ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
25 ต.ค. 2560
192 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 ต.ค. 2560
193 สรุปผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
12 ต.ค. 2560
194 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
29 ก.ย. 2560
195 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 ก.ย. 2560
196 ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
28 ก.ย. 2560
197 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 ส.ค. 2560
198 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
113
10 ส.ค. 2560
199 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
105
24 ก.ค. 2560
200 ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
102
06 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48