ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเข้าวัดฟังธรรมในวันวิสาขบูชา
  รายละเอียด :

      ประชาสัมพันธ์  อบต.สระแก้ว  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเข้าวัดฟังธรรมในวันวิสาขบูชา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ส่งเสรืมให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงร่วมกัน  ฟังธรรม  ปฏิบัติธรรม  สวดมนต์  และเวียนเทียน  รอบพระอุโบสถ  พระสถูปเจดีย์ 


 ในวันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ณ  วัดนากุน  หมู่ที่ ๖  ตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช


ภาคเช้า 


เวลา  ๐๘.๐๐  - ๐๘.๓๐  น. 


          นักเรียน  นักศึกษา  ผู้นำชุมชน  เจ้าหน้าที่  อบต. และประชาชนกลุ่มมวลชนพรอ้มกัน  ณ  วัดนากุน


เวลา  ๐๙.๓๐  -  ๑๐.๐๐  น.


          กิจกรรมทางศาสนพิธี


เวลา  ๑๐.๐๐  -  ๑๑.๐๐  น. 


          ฟังพระธรรมเทศนาจากคณะสงฆ์


เวลา  ๑๑.๐๐  -  ๑๒.๐๐  น.


          ถวายสังฆทานพร้อมชุดภัตตาหาร


ภาคค่ำ


เวลา  ๑๙.๐๐  -  ๒๐.๐๐  น.   กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาจากคณะเจ้าวัด


เวลา  ๒๐.๐๐  น.                 กิจกรรมเวียนเทียน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 297 คน