ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2553
  รายละเอียด : ตามที่สภา อบต.สระแก้ว ได้กำหนดสมัยประชุมสภา อบต. สมัยที่ 2 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2553 นั้น เพื่อให้สภาอบต.ได้ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554  จึงได้กำหนดประชุมในวันที่  6  สิงหาคม  2553  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบต.สระแก้ว และขอเรียนเชิญท่านกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 324 คน