ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
  รายละเอียด : อบต.สระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2553-2555) และได้ดำเนินการประชุมสภาและมีมติอนุมัติแผนพัฒนาตำบลในการประชุมสมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 325 คน