ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2553-2555)
  รายละเอียด : อบต.สระแก้ว ได้จัดโครงการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังตามวัน เวลา สถานที่ ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านชุมโลง วันที่ 5 มี.ค 52 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำตก วันที่ 7 มี.ค 52 ณ ศาลาวัดน้ำตก เวลา 13.30 -16.30 น.
หมู่ที่ 3 บ้านเราะวันที่ 3 มี.ค 52 ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านเราะ เวลา 13.30 -16.30 น.
หมู่ที่ 4 บ้านโคกตะเคียน วันที่ 6 มี.ค 52 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เวลา 13.30 -16.30 น.
หมู่ที่ 5 บ้านสระแก้ววันที่ 11 มี.ค 52 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เวลา 13.30 -16.30 น.
หมู่ที่ 6 บ้านนากุนวันที่ 12 มี.ค 52 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เวลา 13.30 -16.30 น.
หมู่ที่ 7 บ้านศาลาสามหลัง วันที่ 13 มี.ค 52 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เวลา 13.30 -16.30 น.
หมู่ที่ 8 บ้านอินทนิน วันที่ 24 มี.ค 52 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เวลา 13.30 -16.30 น.
หมู่ที่ 9 บ้านหัวคู วันที่ 25 มี.ค 52 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เวลา 13.30 -16.30 น.
หมู่ที่ 10 บ้านกาพระ วันที่ 29 มี.ค 52 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เวลา 13.30 -16.30 น.
หมู่ที่ 11 บ้านในญาติ วันที่ 26 มี.ค 52 ณ ศาลาอเนกประสงค์ เวลา 13.30 -16.30 น.


 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 498 คน