ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
  รายละเอียด : การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน เพื่อต้องการให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถได้รับบริการที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

คณะกรรมการปรับลดขั้นตอนฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2550 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติให้ปรับลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน ดังนี้

1. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
เวลาเดิม 4 นาที/ราย เวลาที่ปรับลด 3 นาที/ราย

2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เวลาเดิม 4 นาที/ราย เวลาที่ปรับลด 4 นาที/ราย

3. จัดเก็บภาษีป้าย
เวลาเดิม 4 นาที/ราย เวลาที่ปรับลด 4 นาที/ราย

4.ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เวลาเดิม 20 วัน/ราย เวลาที่ปรับลด 18 วัน/ราย
- ขั้นตอนการตรวจเอกสารและดูพื้นที่ก่อสร้าง
เวลาเดิม 10 วัน/ราย เวลาที่ปรับลด 9วัน/ราย
- ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต
เวลาเดิม 10 วัน/ราย เวลาที่ปรับลด 9 วัน/ราย

5. ขออนุญาตขุดดินและถมดิน
เวลาเดิม 2 วัน/ราย เวลาที่ปรับลด 5 วัน/ราย
- ขั้นตอนการตรวจเอกสารและดูพื้นที่
เวลาเดิม 1 วัน/ราย เวลาที่ปรับลด 3 วัน/ราย
- ขั้นตอนการพิจารณาออกใบรับแจ้ง
เวลาเดิม 1วัน/ราย เวลาที่ปรับลด 2 วัน/ราย

6. การช่วยเหลือสาธารณภัย
เวลาเดิม ทันทีที่ได้รับแจ้ง เวลาที่ปรับลด ทันทีที่ได้รับแจ้ง

7. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
เวลาเดิม 15 วัน/ราย เวลาที่ปรับลด 5 วัน/ราย

8. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
เวลาเดิม 5 วัน/ราย เวลาที่ปรับลด 4 วัน/ราย

9. สนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค
เวลาเดิม ทันทีที่ได้รับแจ้ง เวลาที่ปรับลด ทันทีที่ได้รับแจ้ง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 323 คน