ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551
......................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้ดำเนินการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 แล้วเสร็จตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีความประสงค์จะประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 ข้อ 39
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และใช้เป็นแผนงานในการบริหารเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2550


(ลงชื่อ)

นายวิโรจน์ พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 491 คน