ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2550
........................................

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว มีความประสงค์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยนายอำเภอท่าศาลาได้พิจารณาอนุมัติและลงนามในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว จึงสามารถประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 ข้อ 39
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2550 ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และใช้เป็นแผนในการบริหารเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 312 คน