ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง ผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2550
...........................................

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2550 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 บัดนี้ การดำเนินการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้ โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้

1. นางอารีย์ แซ่ลิ้ม เลขที่ 015 อันดับที่ 1
2. นางสาวสายบัว สมเก่า เลขที่ 049 อันดับที่ 2
3. นางสาวภิรมย์ สุรพจน์ เลขที่ 046 อันดับที่ 3
4. นางสาวศรัญญา พิมเสน เลขที่ 003 อันดับที่ 4
5. นางสาวศิรินาฎ รอดบุญ เลขที่ 012 อันดับที่ 5
6. นางสาวณิชารีย์ บุญฤทธิ์ เลขที่ 016 อันดับที่ 6
7. นางสาวเจนจิรา วัฒนสิทธิ์ เลขที่ 024 อันดับที่ 7

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ขอแจ้งให้บุคคลที่เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนทราบว่า

1. ผู้สอบแข่งขันได้ในอันดับที่ 1 - 4 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จะจัดจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบในการปรับกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช และเมื่อได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จะแจ้งให้ทราบในภายหลังอีกครั้ง
2. ผู้ที่สอบแข่งขันได้ในอันดับที่ 5 -7 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วจะขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2550

ลงชื่อ
(นายวิโรจน์ พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 374 คน