ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสระแก้ว ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ อบต. พัฒนาสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2550
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ อบต. พัฒนาสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และอำนวยความสะดวกให้กับชุมชน โดยการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้เป็นระเบียบ สะอาดและน่าอยู่ เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ผู้สัญจรไปมา โดยการพัฒนาร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลสระแก้ว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดพลังแห่งความรักความสามัคคี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและประชาชนในตำบล จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลสระแก้ว ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2550 หมู่ที่ 3, 4, 5, 10
ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2550 หมูที่ 6, 7
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 กันยายน 2550 หมู่ที่ 8, 9, 11
ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2550 หมู่ที่ 1, 2
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 310 คน