ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จะมีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 13.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราช พ.ศ.2540 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการที่ดี พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนหรือผู้ท่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 295 คน