ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2551
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2551
..........................................

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 21 ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ประจำปี 2550 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบในการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2551 จำนวน 2 สมัย ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2551
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2551
ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการประกาศการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2551 ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550

นายสำราญ พระสงฆ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 489 คน