ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550
  รายละเอียด : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จะมีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 287 คน