ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ
  รายละเอียด : ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ
เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ
-----------------------
โดยที่ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 ข้อ 9 กำหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูญกำหนดวันออกเสียงประชามติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งวันออกเสียงประชามติต้องไม่เร็วกว่าสิบห้าวัน และไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ตามข้อ 4 และการออกเสียงนั้นจะต้องกระทำภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร โดยที่สภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้ประกาศกำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญในวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2550 แล้ว นั้น
ในคราวประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 40/2550 วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2550 เป็นวันออกเสียงประชามติ ว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 406 คน